Artikler

Designet punktudsugning efter opgave.

Euro-vent viser på messen blandt andet eksempler på virksomhedens løsninger til fjernelse af olietåge, svejserøg og slibestøv i jern-, metal-og maskinindustrien.
Stadig flere skærpede krav til det interne og eksterne arbejdsmiljø har gjort punktudsugning ti endnu væsentligere led i jern og metalforarbejdende industriers daglige arbejdsgange, fremhæver projektingeniør Paul Sandal Nissen, Euro-Vent der er en af udstillerne på området i forbindelse med udstillingen HI Industri messen 2005 som afholdes 6 – 9. september i Herning.

Nogle af de største behov er udsugning af olietåge, svejserøg og slibestøv ved de enkelte arbejdspladser, hvortil kommer udsugning af metalspåner, støvsugning og rengøring samt transport af granulater samt væsker.
Euro-Vent fremstiller deres udstyr og en lang række tilbehørsdele tilpasset den enkelte.
Det sker for at kunne benytte punktudsugning lige ved forureningskilden, hvor man kan nøjes med små luftmængder.
Eksempelvis er det nødvendigt for et godt arbejdsmiljø at der er etableret olitåge udsugning fra CNC styrede og konventionelle værktøjsmaskiner hvorfra der opstår olietåger.

Behovs analyse
EURO-VENT undersøger nøje den enkelte kundes behov og får belyst de forskellige arbejdsprocesser, som kunden kan komme ud for. Ifølge salgschef Erling Kudsk Jensen er det målet, i samarbejde med kunden, at få installeret det optimale udstyr til de forskellige arbejdsprocesser i den pågældende virksomhed.
Til fjernelse af svejserøg har Euro-Vent udviklet en Udsugningsarm som er opbygget af en pantograf med gasfjedre som den bærende del af konstruktionen, sugetragten er udført i aluminium og er let aftagelig uden brug af værktøj. Den traditionelle udsugningstragt kan udskiftes med en lang sugehov på 1,2 meter, hvilket betyder at operatøren ikke skal flytte sin udsugningsarm ved lange svejsninger eller ophæftninger.
Det er procesudsugning ved de enkelte arbejdspladser, rumudsugning, filtrering af afkastluften og tilførsel af ren tempereret erstatningsluft. Passer tingene sammen, så opnår man et rent arbejdsmiljø og ofte en bedre rentabilitet i produktionen. Det er vigtigt at lave et grundigt forarbejde, når anlægget projekteres. Der skal tages hensyn til lovkrav, brugerønsker, pladsforhold, økonomi og drift. I den situation er det godt at kunne trække på mange års erfaringer og knowhow fra lignende anlæg forklarer projektchef Paul Sandal Nissen.

Behovstyring af udsugning
Netop kravene til omfattende procesudsugning og indblæsning kontra ønsket om lave energiforbrug har stillet mange værksteder i et dilemma.
Myndighederne og medarbejderne stiller stadig større krav til procesventilation med større luftmængder. Dette giver et højere energiforbrug. Det tager Euro-vent højde for i konstruktionen af anlæg, der også tager hensyn til mangeartede svejseopgaver, konstruktioner og forskellige emner.
Anlægsopbygning
Svejserøgsudsugning opbygges med udsugningsarme type ENVIRON 5000 som fås fra 2 til 8 meter med indbygget automatspjæld, som åbner når lysbuen tændes.
Udsugningsarmen bliver stående helt fast over sugestedet og sikrer dermed en høj og effektiv udsugning.
For brugeren er det vigtigt, dels fordi der ikke bruges unødvendig tid på placeringen, og dels fordi, det sikrer et godt arbejdsmiljø. Et forhold som arbejdstilsynet også har fokus på. Det er væsentligt at det udstyr der investeres i, også anvendes i hverdagen og ikke blot sidder til pynt.
Et nyudviklet CE Smart Power stik fra Euro-Vent som er tilsluttet svejseværket. Smart Power er et kraftudtag med indbygget automatik til aut. start/stop funktion af f.eks. ventilatorer og motorspjæld til procesudsugning. Motorspjældet åbner inden for 1. sek. Styringen i CE stikket er endvidere med indbygget tidsforsinkelse, således at efterrøgen fjernes inden spjældet lukker. Tidsforsinkelsen kan justeres efter behov, mellem 10. sek. og 12 min.

Energi besparende foranstaltning
Smart Power virker på den måde, at når en tilsluttet maskine, f.eks. en svejser opnår et forbrug større end dens tomgangsforbrug, aktiveres et relæ, som så kan bruges til start af et evt. motorspjæld i sit ventilationsanlæg. Det gør at der kun er udsugning når der er behov for det, med de fordele det indebærer bl.a. i form af mindsket udgift til varme og el.
I og med automatikken er bygget ind i kraftudtaget, gør at installationen bliver nem og billig.
En frekvensstyring regulerer op og ned på luftmængden via en tryktransmitter, således at udsugningsmængden afpasses efter antallet af aktive svejsepladser. Dette giver en besparelse i strømforbruget og varme.
Et behovsstyrede Euro-klima anlæg på 50.000 m3/h er udstyret med en moderne automatik der regulere luftmængden efter behovet via tre frekvensomformere til henholdsvis procesventilator, udsugning og indblæsningsventilatorer.
Euro-Klima aggregat er opbygget af ramme i galvaniseret stål. Sidepladerne er fremstillet af galvaniseret stålplade, der er lyd og varmeisoleret med 50 mm. mineraluld.
70 % af varmeenergien bliver hentet ud af afkastluften og ført tilbage til indblæsningsluften ved passage gennem en stor krydsvarmeveksler.
Det betyder, at den samlede årlige besparelse er beregnet til 100.000 kr. ved en driftstid på 2.000 timer.
En vandvarmeflade opvarmer indblæsningsluften til en temperatur, der ligger en grad under rumtemperaturen. Den friske erstatningsluft fordeles i hele hallen via loftmonteret indblæsningsposer.

Filtrering af svejserøgen
Euro-Vent ligger stor vægt på det ydre miljø. Blandt andet er Euro-Vent filter type SAX opbygget med et effektiv filtermedie efter de helt nye lovkrav om emissionsgrænser.
Filteret renses kontinuerligt under drift, idet det elektronisk styrede trykluftstød automatisk fjerner støvet fra patronerne efter behov. Det handler først og fremmest om et enkelt frontskift af patroner, en effektiv fordeling af støvluft, et variabelt luftledersystem, om rensning og optisk kontrol samt forureningsfrit filterskift.
Euro-Vent SAX patronfilter er med BiA testet filtermedie med en udskillingsgrad på mere end 99,9procent. En jævn gennemstrømning og et ringe tryktab sikrer betydelig energi og driftsbesparelser. Luftindtaget er konstrueret således, at næsten intet støv rammer filterpatronerne direkte, hvilket reducere den mekaniske belastning af filteret væsentligt forklarer Erling Kudsk Jensen fra Euro-Vent.
I Danmark er der mange tilfredse brugere ar SAX filter i jern – metal og maskinindustrien har filtrene vist deres styrke ved effektiv rensning selv ved kombineret anlæg for rustfri og sort bearbejdning samt for aluminium.