Artikler

Energibesparende procesudsugning

Danske industrivirksomheder stilles over for stadig stigende miljøkrav. Fra Arbejdstilsynets side for at forbedre det interne arbejdsmiljø og fra miljømyndighedernes side for at overholde de eksterne miljøkrav.

Den seneste arbejdsmedicinske forskning har bevirket, at kravene til ventilationsforholdene i mange produktionslokaler er øget. Det gælder både hvad angår effektiv punktudsugning samt grundudsugning i lokalerne som helhed.
Kravene til virksomheder, der bearbejder stål er for eksempel øget væsentligt, blandt andet fordi der ved svejseprocesserne udskilles store mængder røgpartikler.

Går i front
Dinex A/S, der udvikler, producerer og sælger komplette udstødningssystemer samt emissionsteknologi til lastbiler, busser, varebiler og industrimaskiner i hele Europa, er en af de virksomheder, der er gået i front for at forbedre arbejdsmiljøet for medarbejderne i produktionen.
Ved den seneste udvidelse var det derfor et væsentligt krav fra virksomhedens side, at arbejdsmiljøet skulle leve op til de seneste krav indenfor området, og være fremtidssikret i mange år.
Virksomheden stillede derfor store krav til ventilationsanlægget i deres produktionshal på 5.000 kvadratmeter. Det skulle opbygges med punktudsugning tæt ved forureningskilderne fra svejseprocesser og samtidigt ventilere lokalerne med almen ventilation (grundudsugning).
Punktudsugningen skulle være stabil og fleksibel, men samtidigt også let at betjene, således at det ikke virker som en hæmsko i det daglige arbejde.
Maskinmester Dan Byssing Hansen forklarer, at virksomhedens produktion varierer meget, idet de arbejder med mange størrelser svejseværktøjer for fremstilling af komponenter til udstødningssystemer, og derfor kommer ud for flere forskellige arbejdsopgaver fra dag til dag. Det stiller store krav til udstyrets fleksibilitet og brugervenlighed.
I tilbudsfasen undersøger Euro-Vent nøje den enkelte kundes behov og får belyst de forskellige arbejdsprocesser, som kunden kan komme ud for. Ifølge salgschef Erling Kudsk Jensen er det målet, i samarbejde med kunden, at få installeret det optimale udstyr til de forskellige arbejdsprocesser i den pågældende virksomhed.

Analyse
– Ved projektering af lufttekniske løsninger er der fire hovedområder, der skal gå op i en højere enhed for at opnå en god løsning på lang sigt, fortæller projektchef ved Euro-Vent, Paul Sandal Nissen, og han fortæller:
– Det er procesudsugning ved de enkelte arbejdspladser, rumudsugning, filtrering af afkastluften og tilførsel af ren tempereret erstatningsluft. Passer tingene sammen, så opnår man et rent arbejdsmiljø og ofte en bedre rentabilitet i produktionen. Det er vigtigt at lave et grundigt forarbejde, når anlægget projekteres. Der skal tages hensyn til lovkrav, brugerønsker, pladsforhold, økonomi og drift. I den situation er det godt at kunne trække på mange års erfaringer og know-how fra lignende anlæg forklarer Paul Sandal Nissen.

Behovstyring af udsugning
Efterhånden som flere arbejdspladser forsynes med procesventilation, bliver det nødvendigt at styre luftmængderne efter det øjeblikkelige behov.
Dinex stillede også krav til behovstyring af udsugning og indblæsning for dermed at begrænse energiforbrug og støj til et minimum. Netop kravene til omfattende procesudsugning og indblæsning kontra ønsket om lave energiforbrug har stillet mange værksteder i et dilemma.
Myndighederne og medarbejderne stiller stadig større krav til procesventilation med større luftmængder. Dette giver et højere energiforbrug. Det har man forsøgt at tage højde for i konstruktionen af anlægget hos Dinex A/S, der også tager hensyn til de mangeartede svejseopgaver, konstruktioner og forskellige produktemner, som virksomheden producerer.
Anlægget er opbygget med 38 udsugningsarme på 3 meter af typen Environ 5000 med indbygget automatspjæld, som åbner, når lysbuen tændes.
Udsugningsarmen bliver stående helt fast over sugestedet og sikrer dermed en høj og effektiv udsugning.
For brugeren er denne detalje vigtig, dels fordi der ikke bruges unødvendig tid på placeringen, og dels fordi, det sikrer et godt arbejdsmiljø. Et forhold, som arbejdstilsynet også har fokus på. Det er væsentligt, at det udstyr der investeres i, også anvendes i hverdagen og ikke blot sidder til pynt.
Et nyudviklet feature er et CE Smart Power stik fra Euro-Vent, som er tilsluttet svejseværket. Smart Power er et kraftudtag med indbygget automatik til automatisk start/stop funktion af for eksempel ventilatorer og motorspjæld til procesudsugning. Motorspjældet åbner inden for ét sekund. Styringen i CE stikket er endvidere med indbygget tidsforsinkelse, således at efterrøgen fjernes inden spjældet lukker. Tidsforsinkelsen kan justeres efter behov, mellem 10. sekunder og 12 minutter. I enkelte svejsekabiner er der monteret emhætter på udsugningsarmene for udsugning af efterrøg efter svejsning. Emhætterne måler 800 gange 1200 millimeter og passer dermed i mål over EU paller.
Smart Power virker på den måde, at når en tilsluttet maskine, for eksempel en svejser opnår et forbrug større end dens tomgangsforbrug, aktiveres et relæ, som så kan bruges til start af et eventuelt motorspjæld i sit ventilationsanlæg. Det gør, at der kun er udsugning, når der er behov for det, med de fordele det indebærer blandt andet i form af mindskde udgifter til varme og el.

Nem og billig installation
At automatikken er bygget ind i kraftudtaget bevirker desuden, at installationen bliver nem og billig.
En frekvensstyring regulerer op og ned på luftmængden via en tryktransmitter, således at udsugningsmængden afpasses efter antallet af aktive svejsepladser. Dette giver en besparelse i strømforbruget og varme.
Det behovstyrede Euro-klima anlæg på 63.000 kubikmeter i timen er udstyret med en moderne automatik, der regulerer luftmængden efter behovet via fire frekvensomformere til henholdsvis procesventilator for svejserøgsudsugning, procesudsugning fra håndtering af isoleringsmateriale og andre støvende processor, rum-udsugning samt indblæsningsventilatorer.
Udsugningen fra for eksempel pladelasere- eller rørlaserskærer er efter filteret for laserskæreren koblet med ind over ventilationsanlægget, for derved at kunne udnytte varmen i luften før afkast.
87 procent af varmeenergien bliver hentet ud af afkastluften og ført tilbage til indblæsningsluften ved passage gennem store krydsvarmeveksler. Det betyder, at den samlede årlige energibesparelse er beregnet til 450.000 kroner ved en driftstid på 6.000 timer pr. år.
Anlægget er opbygget med dobbelt kryds, der genvinder 87 procent af den udsugede luft. Indblæsningsluften opvarmes via krydset til en temperatur, der ligger 2-3 grader under den ønskede rumtemperaturen. Resten opvarmens af produktionsudstyr i hallen. Der er således ingen varmeflade i anlæg.
Den friske erstatningsluft fordeles i hele hallen via loftmonteret indblæsningsposer.

Filtrering af svejserøgen
I forbindelse med udvælgelsen af ventilationsanlægget lagde Dinex også vægt på det ydre miljø. Blandt andet krævede virksomheden et effektiv filtermedie efter de seneste lovkrav om emissionsgrænser.
Filteret renses kontinuerligt under drift, idet det elektronisk styrede trykluftstød automatisk fjerner støvet fra patronerne efter behov. Det handler først og fremmest om et enkelt frontskift af patroner, en effektiv fordeling af støvluft, et variabelt luftledersystem, om rensning og optisk kontrol samt forureningsfrit filterskift.
I Danmark er der mange tilfredse brugere af SAX filter. I jern-, metal- og maskinindustrien har filtrene vist deres styrke ved effektiv rensning selv ved kombineret anlæg for rustfri og sort bearbejdning samt for aluminium.