Om Euro-vent

Salgs- og leveringsbetingelser

1. Tilbud Kun skriftlige tilbud er bindende.
Tilbud afgives med forbehold for mellemsalg. Afgivne tilbud har en gyldighed på højst 30 dage fra tilbudsdatoen. De i tilbudet opgivne priser er nettopriser, excl. afgifter. Tilbudspriser er baseret på gældende dagspriser, som vil være at regulere ifølge de på leveringsdagen gældende priser på materialer, kurser, arbejdsløn, forsikring, fragt mm – ligesom vi tager forbehold mod eventuelle ændringer i offentlige afgifter.

2. Tekniske data Alle tekniske oplysninger og data er kun bindende i det omfang, hvor skriftlig aftale udtrykkeligt henviser til dem. De i kataloget anførte illustrationer, mål, vægt, og lignende er uden forbindende, og selskabet forbeholder sig ret til ændringer i udførelserne.

3. Tegninger og beskrivelser Ejendomsretten til alle med tilbud eller leverancer følgende tegninger, beskrivelser og forslag er EuroVents. Disse må ikke uden EuroVents tilladelse anvendes eller kopieres, reproduceres, overgives til eller på en anden måde bringes til tredjemands kendskab.

4. Ordre Købet er endeligt, når Euro-Vent har bekræftet ordren. Annullering accepteres kun efter aftale og da kun mod betaling af påløbne omkostninger.

5. Leveringsbetingelser Euro- Vent er uden ansvar for forsinkelser eller forhindringer, der ikke kan tilregnes selskabet. De i vore tilbud opgivne leveringstider gælder med forbehold over for andre ordrer, der måtte indkomme inden accept. Leveringstiden regnes fra det tidspunkt, på hvilket alle til ordrens gennemførelse nødvendige tekniske og materialer er afgivet af kunden og klarlagt. Leverede varer modtages ikke retur. Leveringsbetingelser er ab fabrik og uden ekspeditions gebyr for leverancer over dkr. 1000,- Såfremt køber ikke overholder indgående aftaler, er Euro-Vent ikke forpligtet til at yderligere levering.

6. Emballage Emballage godskrives ikke

7. Forsikring Det forudsættes, at Euro-Vent og dennes eventuelle underentreprenører medtages som sikrede på den af bygherren tegnede brand, storm og løsøreforsikring. Euro- Vent forbeholder sig samme retstilling ved offentlige bygherres selvforsikring.

8. Betaling Når ingen aftale er truffet, er priserne netto kontant ved leveringen. Hvor betalingsfristen måtte blive overskredet, tillader vi os fra betalingsfristens udløb at beregne morarente på den forfaldtidspunktet gældende nationalbankdiskonto +2 % pr. kvartal. Kan køber ikke modtage leverancen til aftalt tid, er købesummen forfalden til betaling, når leverancen meldes færdig til levering. Køber er ikke berettiget til at tilbageholde betaling pga. evt. modkrav, som EURO-VENT ikke skriftligt har anerkendt. Ejendomsretten til leverancen er Euro-Vents indtil hele beløbet inkl. Renter er betalt, hvilket gælder selv om der er udstedt veksel.

9. Myndighedsgodkendelse Endelig godkendelse af projekter, anlæg, eller dele deraf indhentes af køber. Evt. ændringsarbejder og virkninger heraf betales af køber.

10. Erstatningsklausul Når køber har overholdt de fastsatte betalingsvilkår, påtager Euro-Vent sig at ombytte defekte dele, såfremt der indenfor 12 måneder fra leveringsdagen konstateres defekter, der skyldes materialefejl, og som ikke er forsaget af mangelfuld vedligeholdelse eller forkert behandling. Med hensyn til produkter fra andre leverandører, ydes garanti svarende til vore leverandørers. Omkostninger i forbindelse med udskiftning af defekte dele, herunder arbejdsløn, betales af køber efter regning. Krav om erstatning for direkte eller indirekte skader eller tab, kan ikke gøres gældende.

11. Reklamation Reklamationer skal fremsættes skriftligt overfor Euro-Vent senest 8 dage efter konstatering af det forhold for hvilket der reklameres, i modsat fald fortaber køberen retten til at gøre det pågældende forhold gældende.

12. Returnering Ubrugte, ubeskadigede standardlagervarer i ubeskadiget originalemballage kan, dog kun efter forudgående aftale, returneres franco inden 2 måneder efter leveringen. Varen krediteres med den udfakturerede pris -25%. Andre varer, f.eks. specielt fremstillede, der afviger fra EuroVents standardprogram, kan ikke forventes krediterer.

13. Særlige betingelser Ovenstående almindelige salgs og leveringsbetingelser er forud for andre almindelige betingelser i det omfang, de ikke fraviges ved skriftlig aftale.