Artikler

Procesudsugning fra bearbejdningsmaskiner og svejsehal.

Hos Varo Specialmaskiner A/S

Luften føles frisk og ren i maskinhallen hos Varo Specialmaskiner A/S i Hornslet som beskæftiger mere end 100 medarbejdere selv om maskinerne kører i højeste gear. Deriblandt flere CNC styrede maskiner hvor køle-smøremiddel strømmer i en lind strøm ned over emnerne idet Varo A/S gennem årene har specialiseret sig i at udvikle og fremstille kundetilpasset automatiseret håndterings og montageudstyr til bl.a. medicinal-, metal-, plast og elektronikindustrien på baggrund af velafprøvede standardkoncepter.
Varo A/S er samtidig blandt de førende europæiske producenter af valsebårne anlæg til håndtering af papirmaterialer.
Derudover har Varo A/S i samarbejde med internationalt orienterede virksomheder udviklet en række nichemaskiner til salg på verdensplan. Produkterne henvender sig til specifikke opgaver inden for standseformbranchen, vaskeri-, pudse- og smart card industrien.

Styr på behovet
Men olie dampe og aerosoler fjernes effektivt af et helt nyt proces-ventilationsanlæg.
Arbejdsmiljøet fik højeste priotet da Varo Specialmaskiner A/S skulle investere i et nyt anlæg for udsugning af olietåge og svejserøg. Målet fra starten var at nå frem til en løsning, der skaber et godt arbejdsmiljø ved et lavt energiforbrug. Det betyder naturligvis, at prisen på anlægget er blevet højere siger fabrikkens Produktions Chef Kim Pedersen, flere ventilations firmaer blev inviteret med til at byde på projektet. Euro-Vent blev valgt til løsning af opgaven og projektchef Paul Sandal Nissen detail-projektterede herefter anlægget.
Fundamentet for projekteringen af anlægget er Arbejdstilsynets regler og direktiver for luftmængder og støj samt de skærpede krav til det interne arbejdsmiljø og det eksterne miljø har gjort punktudsugning til en vigtig brik i maskinindustriens metalforarbejdende produktion.
For at minimere spredning af aerosoler i produktionslokaler er det nødvendigt med en effektiv udsugning for bortledning af olitåge ved drejebænke, fræsere, CNC styrede maskiner m. v. selv om mange moderne maskiner i dag er indkapslede, er det nødvendigt at etablere olitågeudsugning på disse, idet der ellers vil slippe olitåge ud i produktionslokalet ved betjening af adgangsåbningen ved emne skift eller kontroldmåling af emner.
Euro-Vents olieudskillere er opbygget med en spændebåndssamling for hurtig og nem inspektion samt filterrens/udskiftning.
På olietågeudskilleren er monteret en kontraventil som aftapningsventil, som ved stop af udsugningsanlægget åbner for det opsamlede kondensat, dette kan så ledes tilbage til maskinen.

Valgte Euro-Vent
EURO-VENT blev valgt som leverandør i udarbejdelse af løsningsforslag og energimæssige konsekvenser af de ventilationstekniske anlæg, da firmaet allerede i tilbudsfasen udviste stor professionalisme. Blandt andet opsatte EURO-VENT en svingarm, således at de daglige brugere havde mulighed for at teste udstyret inden den endelige beslutning om valg af leverandør blev foretaget.
Firmaet Euro-Vent ApS har den senere tid markedsført sin nye udsugningsarm af type ENVIRON, der har fået en særdeles positiv modtagelse i Jern og Maskinindustrien på grund af ekstrem bevægelighed og en lige så sikker stabilitet, sit gennemtænkte design og sin gode sugeevne med et lille tryktab.
Udsugningsarmen er opbygget af en pantograf- et skelet af drejelige metalrør med gasfjedre som den bærende del- og med glatte rør på de lange lige stykker som er forbundet med slange i ledene på siden af armen.
Gasfjedrene bevarer samme bæreevne gennem hele deres levetid og angribes i modsætning til traditionelle stålfjedre ikke af metaltræthed.

De glatte rørs placering oven på pantografen bevirker desuden, at udsuget røg eller støv ikke sætter sig fast i gasfjedre eller drejeled. Metallet kan heller ikke gnave hul på slangen, der er fremstillet af PVC med en stålspiral til at modstå det kraftige vakum, der opstår, når der udsuges 800 -1200 kubikmeter i timen.
På armens yderste drejeled er monteret tre friktionsled, der sikker sugehovedets fleksibilitet i alle positioner. Sutragten er udformet, så man kan suge i et udsædvanligt stort område, fordi der kun suges foran og ikke bag tragten.
Udsugningsarmen bliver stående helt fast over sugestedet og sikrer dermed en høj og effektiv udsugning.
For brugeren er det vigtigt, dels fordi der ikke bruges unødvendig tid på placeringen, og dels fordi, det sikrer et godt arbejdsmiljø. Et forhold som arbejdstilsynet også har fokus på. Det er væsentligt at det udstyr der investeres i, også anvendes i hverdagen og ikke blot sidder til pynt.
Et tætsluttende drejespjæld sørger for, at der ikke udsuges unødvendigt megen varm rumluft ud, når udsugningsarmen ikke bruges.
En ekstra finesse er at sugetragten kan uden brug af værktøj demonteres med en spændering. Derefter kan man let montere el lang sugehov på 1250mm som kan bruges til udsugning ved eks. lange svejsninger eller hæftninger.
Udsugningsarmen leveres i op til 8 meters længde, til de steder hvor man normalt har svært ved at komme til med en udsugningsarm kan man monterer en 4 meter slange som i enden er forsynet med en sugetragt med magnet som man kan tage med ind i en tank eller større stålkunstruktioner.
Som ekstra udstyr kan Euro-Vent levere en emhætte på 800 x 1200 mm opbygget i aluminium som passer over en Europa palle. Hos mange firmaer hvor der svejses i serieproduktion opstår der ofte det problem at emner der er svejst ligger og efter osser, det problem kan nu løses ved at monterer en emhætte som udsuger den resterende del af den forurenede luft.
Til energibesparende foranstaltning kan man indsætte energi sparrespjæld der åbner via signal fra eks. svejseværk når lysbuen tændes, via et signal fra svejseværket vil styringen i CE stikket sende et signal til energi sparrespjældet som åbner inden for ca. 1 sek. I CE stikket er indbygget en efteråbnings tid efter lysbuen er slukket, på denne måde får man også udsuget efterrøgen. Fordelen ved dette CE stik er, at der ikke skal monteres ekstra ledning fra svejsemaskine eller anden tilkoblet maskine for at styre et spjæld.

Analyse
I tilbudsfasen undersøger EURO-VENT nøje den enkelte kundes behov og får belyst de forskellige arbejdsprocesser, som kunden kan komme ud for. Ifølge salgschef Erling Kudsk Jensen er det målet, i samarbejde med kunden, at få installeret det optimale udstyr til de forskellige arbejdsprocesser i den pågældende virksomhed. For ham er opgaven ved at designe et ventilationsanlæg altid et spørgsmål om at ramme balancen, hvor anlægget sikrer den fornødne luftudsugning ved en hvilken som helst given plads i produktionsmiljøet, men heller ikke mere end nødvendigt er, så anlægget står og bruger unødig energi.

Anlæggets Opbygning
Selve anlægget hos Varo Specialmaskiner A/S er dimensioneret med 1.000 kubikmeter i timen pr. udsugningsarm og anlægget er opbygget med en samtidighedsfaktor på 70 procent.
Det er projekteret af Euro-Vent, der også står for den praktiske udførsel af installationerne, og som udføres efter de nyeste normer både med hensyn til miljø, energiforbrug og teknik.
Til energibesparende foranstaltning har Varo Specialmaskiner A/S valgt at montere frekvensstyring samt indsætte energi sparrespjæld der åbner via signal fra eks. svejseværk når lysbuen tændes, via et signal fra svejseværket vil styringen i CE stikket smart Power sende et signal til energi sparrespjældet som åbner inden for ca. 1 sek. I CE stikket Smart Power er indbygget en tidsforsænkning for efterabnings tid efter lysbuen er slukket, på denne måde får man også udsuget efterrøgen. Fordelen ved dette Smart Power stikket er, at der ikke skal monteres ekstra ledning fra svejsemaskine eller anden tilkoblet maskine for at styre et spjæld. Styringen er indbygget i CE stikket hvorfra der sendes signal til motorspjæld ved forbrug. Motorspjældet åbner inden for 1. sek. Styringen i CE stikket er endvidere med indbygget tidsforsinkelse, således at efterrøgen fjernes inden spjældet lukker. Tidsforsinkelsen kan justeres efter behov, mellem 10. sek. og 12 min.

Filtrering af svejserøgen
I forbindelse med udvælgelsen af anlægget lagde Varo også vægt på det ydre miljø. Blandt andet krævede Varo Specialmaskiner A/S et effektivt filtermedie efter de helt nye lovkrav til emissionsgrænser. Euro-Vent har leveret et filteranlæg fra Torit DCE. Med 212 m2 filterareal for filtrering af 14.000 m3/h. Filteret renses kontinuerligt under drift, idet det elektronisk styrede trykluftstød automatisk fjerner støvet fra patronerne efter behov. Det handler først og fremmest om et enkelt frontskift af patroner, en effektiv fordeling af støvluft, et variabelt luftledersystem, om rensning og optisk kontrol samt forureningsfrit filterskift. Luftindtaget er konstrueret således, at næsten intet støv rammer filterpatronerne direkte, hvilket reducerer den mekaniske belastning af filtrene væsentligt forklare Erling Kudsk Jensen, Euro-Vent. Filterpatronerne er desuden testet efter det internationale BIA-afprøvningssystem.

Smart Power.
Smart Power er et kraftudtag med indbygget automatik til aut. start/stop funktion af f.eks.
ventilatorer og motorspjæld til procesudsugning.
Smart Power virker på den måde, at når en tilsluttet maskine, f.eks. en svejser opnår et forbrug større end dens tomgangsforbrug, aktiveres et relæ, som så kan bruges til start af et evt. motorspjæld i sit ventilationsanlæg. Det gør at der kun er udsugning når der er behov for det, med de fordele det indebærer bl.a. i form af mindsket udgift til varme og el. I og med automatikken er bygget ind i kraftudtaget, gør at installationen bliver nem.
Smart Power er forsynet med en justering af følsomheden og en for efterløbs tid. Efterløbs tiden er den tid relæ udgangen stadig er aktiveret efter endt brug af den tilsluttede maskine f.eks. en svejser. Inde i kraftudtaget er der en føler som en af de tilsluttede faser skal gå igennem. Denne føler registrerer så når der er et forbrug udover det tomgangsforbrug den tilsluttede maskine har.
Følsomheden kan justeres til forbrug mellem 4 og 32 amp. med den tilsluttede fase en gang igennem føleren. Monteres den tilsluttede fase en gang mere igennem føleren øges følsomheden med ca.2 amp.

Lang sugetragt.
Sugetragten er tilbehør til udsugningsarm type ENVIRON.
Sugetragten kan uden brug af værktøj let skiftes til en anden type. Der kan man monteres en lang sugetragt på 800 eller1250mm. som kan bruges til udsugning ved eks. lange svejsninger hæftninger eller afdunstning fra limprocesser.
Hvis man har brug for udsugning i tanke eller på jernkonstruktioner kan man montere f.eks. en 6 meter slange med en sugetragt med magnet på i enden.

Slibepanel.
Udsugningspanelet er velegnet til fjernelse af røg og dampe f.eks. fra slibe-svejse og limprocesser.
Udsugningspanelet har flere tilslutningsmuligheder det kan tilsluttes eks. udsugningssystem men samtidig kobles på udsugningsarm type ENVIRON uden brug af værktøj.
På udsugningspanelets frontside er der indbygget en række lameller, hvorved der opnås et jævnt sug over hele arealet.
Med en lufthastighed på ca. 0,5 m/s i riståbningen vil støv og dampe blive opfanget, det tunge støv vil blive opfanget i faldkammeret, og svævestøvet vil blive opfanget i det efterfølgende filter.

Sugetragt med magnet
Sugetragt med magnetfod er tilbehør til udsugningsarm type ENVIRON.
Sugetragt med slange og magnetfod kan uden brug af værktøj let monteres på ENVIRON udsugningsarm.
Hvis man har brug for udsugning i tanke eller på jernkonstruktioner kan der monteres f. eks. en 6 meter slange med en sugetragt med magnetfod på i enden, som man kan tage med op på en stålkonstruktion eller ind i en beholder.

Vi fik klart det bedste koncept hos Euro-Vent
Vi havde behov for større sugekapacitet og blandt flere tilbudsgivere var Euro-Vent med blandt de billigste og havde et langt stærkere koncept, bla.med stor energibesparelse og større driftsikkerhed i opbygningen af anlægget. Vi har været meget tilfredse med den samlede løsning, som overalt har holdt, hvad der blev lovet, og vil nu indgå et samarbejde med Euro-Vent om en servisekontrakt for at ventilationsanlægget altid kører optimalt udtaler produktions chef Kim Pedersen. Medarbejdere roser også det nye store anlæg, bla. for stor sugeevne og mindre forurening i produktionshallerne, det renere arbejdsmiljø giver en større arbejdsglæde og på sigt et mindre sygefravær.