Artikler

Produktionsoptimeret ventilation.

Da JF-Fabriken – J. Freudendahl A/S, stod overfor en omlæggelse af Deres svejseproduktion i forbindelse med øget aktivitet på fabrikken i Sønderborg, kunne de konstatere, at dette kunne deres nuværende ventilationsanlæg ikke klare.
JF koncernen omfatter flere produktionssteder i ind og udland, med hovedvægt på produkter fra JF samt Stoll.

707_01

JF-Stoll er resultatet af et langsigtet, og gennem de sidste 5 år, stadig tættere samarbejde mellem JF-Fabriken i Danmark og Stoll i Tyskland. Begge firmaer har stor ekspertise inden for henholdsvis slåmaskiner, snittere, vogne, river og vendere. Det gode samarbejde har gjort det oplagt at markedsføre en hel produktlinie, der følger græssets vej fra mark til mule, under navnet JF-Stoll.
JF-Stoll i dag er en af Europas førende specialister i græsmaskiner og fuldfodervogne.

JF-Fabriken – J. Freudendahl A/S besluttede sig for at det nye anlæg, der skulle betjene området for svejseproduktionen, skulle opfylde 3 væsentlige punkter:
Optimale ventilationsforhold for medarbejderne.
Beskyttelse af det eksterne miljø mod udledning af partikler fra produktion.
Anlæg skulle være energioptimeret, for minimal varme og elforbrug.
Produktionsområdet for svejseprocesser, dækker et areal på ca. 2.500 m2 med svejsekabiner, svejse- robotter og automater, samt slibekabiner.

Løsningen der blev valgt, var et anlæg der yder 70.000 m3/h opbygget med selvrensende patronfilter for procesudsugningen, samt et ventilationsanlæg med dobbelt krydsvarmeveksler der genvinder op til 92 % af den udsugede varme til opvarmning af udeluft før indblæsning.
Det vil i princippet sige af ved udsugning af 70.000 m3/h. der er 22 °C varm, vil der en kold vinterdag med -10 °C udendørs, kunne opnås en temperatur efter de dobbelte krydsvarmeveksler på
19,7 °C. Evt. supplerings varme klares af en eftervarmeflade.

Beregning og vurdering af nuværende og fremtidig behov.
Før De var nået så langt, blev der blev der sammen med ventilationsleverandøren, foretaget en vurdering af det nuværende ventilationsbehov, samt forventninger til hvordan produktions vil se ud om ca. 5 år.
Produktions & logistikchef Anders Rasmusen, JF- Fabrikken forklarer, at De har en forventning om at det nye ventilationsanlæg skal holde i 10 til 15 år og det derfor er vigtigt at have afklaret hvordan vi mener produktion vil se ud om 2 eller 5 år, således at ventilationsanlægget kan følge den forventede produktionsforandring.
Dermed ikke sagt at dette holder, da udviklingen af produktionsudstyr samt andre parameter gør, at tingende kan være anderledes om blot 1 år, men det er vigtigt at have sig et mål, så der ikke fortages fejlinvesteringer, udtaler Anders Rasmusen.

707_3

Ved projektering af lufttekniske løsninger er der fem hovedområder, der skal gå op i en højere enhed for at opnå en god løsning på lang sigt, fortæller projektchef ved Euro-Vent, Paul Sandal Nissen, og han fortsætter:
Det er procesudsugning ved de enkelte arbejdspladser, forventet anskaffelse af udstyr der har ventilationsbehov, rumudsugning, filtrering af afkastluften og tilførsel af ren tempereret erstatningsluft. Passer tingene sammen, så opnår man et rent arbejdsmiljø og ofte en bedre rentabilitet i produktionen. Det er vigtigt at lave et grundigt forarbejde, når anlægget projekteres. Der skal tages hensyn til lovkrav, brugerønsker, pladsforhold, økonomi og drift. I den situation er det godt at kunne trække på mange års erfaringer og knowhow fra lignende anlæg forklarer Paul Sandal Nissen.

Løsningen.
Dette resulterede i et udsugningsanlæg med frekvensstyring og selvrensende patronfilter, der yder
op til 44.000 m3/h for fjernelse af svejserøg ved de enkelte arbejdsplader for opsvejsning, samt ved svejse-robotter og automater.

Det selvrensende patronfilter type Euro-SAX 45 fra Euro-Vent fjerner 99,99 % af alle partikler i udsugningsluften, før luften ledes til krydsvarmevekslere for varmegenvinding og derefter ledes til
det fri.
Det vil i princippet sige at den luft der suges ud fra lokalet indeholder væsentlig færre partikler, når det er filteret, end den luft vi indånder når man går en tur.
Ved at etableres punktudsugninger ved de enkelte arbejdspladser, minimeres spredning af forurenerne partikler fra svejseprocessor.
Ved hver punktudsugning er etableret styreautomatik der åbner et motorspjæld i det øjeblik der startes med at svejse. Herved udsuges der kun ved den enkelte operatør eller maskine når der er behov.
Styreautomatikken sørger for udsugning i ca. 30 sek. efter den enkelte svejser eller robot er færdig med opgaven, for at fjerne efterrøgen.
Frekvensstyringen sørger for at tilpasse luftmængden til det antal sugesteder der er åben.
For at opnå de optimale ventilationsforhold skal der samtidig etableres rumudsugning samt indblæsning af erstatningsluft der modsvarer den udsugede mængde fra arbejdsprocesser og rumventilation.

Rumudsugning sørger for at fjerne de partiker der altid vil opstå et lokale hvor der er aktivitet, det være sig i en produktion såvel som på et kontor eller i en bolig.
Da JF-Fabriken ønskede at energioptimere anlægget, blev det besluttet at eksisterende udsugninger fra slibekabiner og laserskærer, blev koblet med på anlægget, således varmen i afkastluften fra disse kunne varmegenvindes til indblæsningsluften før afkast.
Slibekabiner og laserskærer, er ligeledes forsynet med selvrensende filter, der renser luften for partikler før luften ledes til det fri.
Samlet blev ventilationsanlæggets luftmængde på 70.000 m3/h i udsugning og indblæsning, med
op til 44.000 m3/h fra svejsearbejdsprocesser og optil 26.000 m3/h fra rumudsugning, slibekabiner samt laserskærer.
Alle ventilatorer er frekvensstyret, således der altid ventileres efter behov.

707_02

Produktions & logistikchef Anders Rasmusen, udtaler at løsningen har givet de enkelte medarbejdere optimale ventilationsforhold, samtidig med at vil beskytter vores miljø ved at rense luften for partikler før den ledes til omgivelser og sidst men ikke mindst, så har beregner vist at ventilationsanlægget med dobbelt krydsvarmeveksler og behovsstyring ved 2 holds skift vil resultere i en årlig varme og el besparelse på ca. 380.000 kr./ år mod et anlæg hvorpå der ikke er varmegenvindig og en besparelse i forhold et traditionelt anlæg med enkelt krydsvarmeveksler på
ca. 150.000 kr. årligt.